بزرگیت را شکر

در دنیای آرمانها و شاید حقیقت ها قدم میزنم

ناگهان واقعیت ها یکی پس از دیگری با شدت به صورتم برخورد میکنند

  میترسم روزی به قلبم نگاه کنم و ناگهان از همه یقین ها خالی شده باشد

ولی هنوز میتوانم به آسمان نگاه کنم 

شکر...  بزرگیت را شکر

                                                           مهدیه...

/ 0 نظر / 16 بازدید