من عاشق مدرسه هستم حالا تو طرف هر کی می خوای باش!!!

للحق

مدرسه رو دوست دارم با همه خوبی ها و بدی هاش

مدرسه رو دوست دارم باخانم کاظمی و تب سرداشاوه

مدرسه رو دوست دارم باخانم اسکندری ها و بدبینی هاشقهر

مدرسه رو دوست دارم باخانم قوامی و بی ریخت گفتن هاشعینک

مدرسه رو دوست دارم با خانم عبدی و هر کچلی حسن کچل نمی شه هاش نیشخند

مدرسه رو دوست دارم با خانم رودگر و مقنعه دراریداشلبخند

مدرسه رو دوست دارم باخانم رستمی و گیر سه پیچ هاش(البته به شوخی)ساکت

مدرسه رو دوست دارم با خانم نافذ کلام و صحبت هاشماچ

مدرسه رو دوست دارم با خانم جواهری و همیشه آخر شده هاش(خودمونیم!!!)کلافه

مدرسه رو دوست دارم با خانم صفایی و الهام گفتناشخنثی

مدرسه رو دوست دارم با خانم طائب و برخوردناشقهر

مدرسه رو دوست دارم باخانم کرد زاده و نقشه هاخمیازه

مدرسه رو دوست دارم بامحمودی ها و شباهتاش!!!لبخندلبخندلبخندساکت

مدرسه رو دوست دارم باخانم آصفی و ناراحت شدناشافسوس

مدرسه رو دوست دارم باخانم شیخ قرائی و لب  خنداشنیشخند

مدرسه رو دوست دارم باخانم صنم راد و اذیت کردناشیول

مدرسه رو دوست دارم با بوفه و کلاساشدلقک

مدرسه رو دوست دارم بابچه ها و صداهاشقلب

راستیتش رو بخوای من عاشق مدرسه هستم حالا تو طرف هر کی می خوای باش!!!سوال

تقدیم به همه ی ما بچه درس نخون های تنبلی که همه هم دعوامون می کنند و لی با این حال ما هنوز هم مدرسه رو دوست دارم با....هاش

الهم عجل لولیک الفرج....

/ 0 نظر / 18 بازدید